Abecední rejstřík: ox…

Hesla 61 - 90 z 90 nalezených

 • oxid vápenatý

  oxid vápenatý, hov. též nehašené vápno či pálené vápno, žíravé vápno, CaO; bílá kryst. látka, ve vodě omezeně…

 • oxid zinečnatý

  oxid zinečnatý, ZnO, za obyčejné teploty bílá, v žáru kryst. látka; vyrábí se spalováním kovového zinku na vzduchu.…

 • oxid železitý

  oxid železitý, Fe2O3, červenohnědý prášek, v přírodě se vyskytuje jako hematit, který je důležitou…

 • oxid železnato-železitý

  oxid železnato-železitý, Fe3O4, černý, v kyselinách nerozpustný prášek; t.t. l 538 °C. Získává se…

 • oxid železnatý

  oxid železnatý, FeO, černá látka, v jemně práškované formě pyroforní.

 • oxidace

  oxidace [řec. + lat.], chem. reakce; odnímání elektronu atomům nebo atomovým skupinám působením oxidačního činidla…

 • oxidační tavení

  oxidační tavení, metalurgické zpracování rud neželezných kovů, při němž se v silně oxidační atmosféře pece…

 • oxidasy

  oxidasy [-áz-], enzymy ze skupiny oxidoreduktas. Katalyzují reakce, při nichž dochází k přenosu elektronů ze substrátu…

 • oxidimetrie

  oxidimetrie [-dy-, řec.], titrační metoda k stanovení redukujících látek měřením objemu spotřebovaného oxidačního…

 • oxidoreduktasy

  oxidoreduktasy [-áz-], velká skupina enzymů zahrnující dehydrogenasy, reduktasy, oxidasy a oxygenasy.

 • oxidový film

  oxidový film, vrstva vznikající na povrchu kovu anodickou oxidací. O. f. se dělí na filmy nespojité (porézní), které…

 • oxidy

  oxidy [řec.], kysličníky - binární slouč. kyslíku s jinými prvky, kde každý atom kyslíku je vázán přímo na atom…

 • oximy

  oximy [řec.], org. slouč. obecného vzorce R1R2C = NOH; připravují se nejčastěji z karbonylových slouč.…

 • oxirany

  oxirany [řec.], st. název epoxidy - org. látky s trojčlenným kruhem obsahujícím kyslík. Připravují se nejčastěji…

 • oxo-

  oxo- [řec.], org .chem. předpona označující karbonylovou skupinu v přítomnosti skupiny nomenklaturně…

 • oxo-proces

  viz hydroformylace

 • oxokyselina

  oxokyselina a) anorg . chem . kyslíkatá kys.; b) org . chem . kys. obsahující jak karbonylovou…

 • oxosyntéza

  oxosyntéza, katalytická reakce oxidu uhelnatého s olefiny a vodíkem při zvýšené teplotě a tlaku za vzniku aldehydů…

 • oxy-

  oxy- [řec.], první část složených slov značící kyselost, vztah ke kyslíku (oxygraf - přístroj ke zjišťování…

 • Oxyaena

  Oxyaena [-éna], řád vymřelých masožravých savců s širokou lebkou (dlouhou 21 cm, s mohutným chrupem s trháky), s…

 • oxybióza

  viz aerobióza

 • oxygenasy

  oxygenasy [-áz-], enzymy ze skupiny oxidoreduktas. Katalyzují reakce, při nichž jsou atomy kyslíku přímo zabudovány…

 • oxygenium

  oxygenium [-gény-, řec.], kyslík - chem. prvek VI. B skupiny periodické soustavy, at. číslo 8, relat. at. hm. 15,9994,…

 • oxyhemoglobin

  oxyhemoglobin, krevní barvivo hemoglobin nasycené kyslíkem, který je tak přenášen do tkání. Jedna molek. hemoglobinu…

 • oxykefalie

  oxykefalie [řec.], akrokefalie - anomální tvar lidské mozkovny; vysoká, tzv. ,,věžovitá" lebka. Vzniká předčasným…

 • oxymetr

  oxymetr, přístroj pro měření saturace kyslíku v krvi. Využívá rozdíl absorpce světla o vlnové délce 805 nm a 640…

 • oxymóron

  oxymóron [řec.], 1. druh bás. figury; 2. vyjádření myšlenky slovním spojením, jehož části jsou zdánlivě…

 • oxytetracyklin

  oxytetracyklin [-ín], terramycin - antibiotikum tetracyklinové řady produkované mikroorganismem Streptomyces rimosus.

 • oxytocin

  oxytocin [-ín], hormon peptidové povahy vylučovaný zadním lalokem hypofýzy (neurohypofýzou). Používá se jako uterotonikum…

 • Oxyuris

  Oxyuris [řec.], rod hlístic z řádu roupů, cizopasících u savců; např. Oxyuris equi , roup koňský. V.t. Enterobius.…