Abecední rejstřík: em…

Hesla 1 - 30 z 124 nalezených

 • email

  email [fr.], tech. dekorativní úpravy povrchu kovů (měď, stříbro, bronz, tombak, zlato), skla, keramiky nebo kamene…

 • emailované sklo

  emailované sklo, skleněné nádoby zdobené připalovanými emailovými barvami; tech. vyvinuta ve starověku, ve středověku…

 • emaily

  emaily [fr.], pigmentované nátěrové hmoty s malým obsahem pigmentů a plnidel. Používají se pro vrchní nátěry, zpravidla…

 • eman

  eman [lat.], fyz. zn. E, zastaralá jed. dozimetrie ionizujícího záření; 1 E = 3,7 Bq.

 • emanace

  emanace [lat.], vyzařování, vylučování, vytékání, výron. Ve filoz .- proces vznikání nižšího z vyššího,…

 • emanační metoda

  emanační metoda, metoda geof. průzkumu, při které se měří množství emanace obsažené v horninách následkem radioakt.…

 • emanátory

  emanátory, zařízení, ve kterých se uvolňuje v plynném stavu některý z izotopů radonu (222Rn,…

 • emancipace

  emancipace [lat.], osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti ap. - Pův. se slovo…

 • Emaus

  Emaus, Emausy - městečko poblíž Jeruzaléma, kde se podle bibl. legendy zjevil zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus svým…

 • embargo

  embargo [špan.], druh represálií v mez. vztazích, uplatňující se zejm. v době války. Původně e. znamenalo zabavení…

 • embatérion

  embatérion [řec.], starořec. bojová píseň v dórském dialektu, skládaná v anapestech, většinou anonymní.

 • emblém

  emblém [řec.], um. forma tvořící spojením slova a obrazu uzavřený celek sestávající zpravidla z alegorického zobrazení…

 • embolektomie

  embolektomie [řec.], embolectomia operativní odstranění embolu (vmetku) z tepny.

 • embolie

  embolie [řec.], embolia - onemocnění způsobené nejčastěji zanesením krevní sraženiny (trombu) proudem krve…

 • embolus

  viz vmetek

 • embosovaný

  embosovaný, [fr., z embosser - vypouknout, vytlačit na povrch] - vystouplý (obvykle nad nějakou rovnovnou plochu).…

 • Embriachi

  Embriachi [-brjaki], benátská řezbářská dílna produkující ve 14. a 15.st. hl. nábytek a oltáře ze dřeva a slonoviny;…

 • embryo

  embryo [řec.], zárodek; při pohlavním rozmnožování počáteční stadium vývoje organismu, který ještě není schopen…

 • embryoblast

  embryoblast [řec.], skupina embryonálních buněk uvnitř savčí moruly; u člověka je e. souhrn buněk přiložených…

 • embryogeneze

  embryogeneze [řec.] a) v širším smyslu vývoj zárodku organismu; b) v užším smyslu proces utváření orgánových…

 • embryokardie

  embryokardie [-dy-, řec.], embryocardia - patol. zkrácená přestávka mezi dvěma stahy srdečními; přestávky…

 • embryologie

  embryologie [řec.] nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organismů; a) v širším smyslu vývojová biologie,…

 • embryonální latence

  embryonální latence, utajená březost jev vyskytující se u některých živočichů, kdy je mezi oplozením vajíčka…

 • embryonální vývoj

  viz embryogeneze

 • Emden město

  Emden, přístavní m. v SRN v Dolním Sasku v zálivu Dollart u Sev. moře; 52 000 obyv. (1980). Dovozní a zvl. vývozní…

 • Emden Robert

  Emden Robert Jacob, 4. 3. 1862 - 8. 10. 1940, švýc. astronom a meteorolog. Zabýval se stavbou a vývojem hvězd.

 • emdenská husa

  emdenská husa, něm. plemeno husy z vých. Fríska, exteriérem podobné labuti bílého zbarvení. V chovu je velmi náročná…

 • emendace

  emendace [lat.] oprava, napravení; např. oprava porušeného nebo nečitelného místa v textu díla, zal. na využití odpovídajícího…

 • ementál

  ementál [podle švýc. údolí Emmental], sýr lisovaný s vysoko dohřívanou sýřeninou ve tvaru bochníku o váze 70-150…

 • emergence

  emergence [lat.] 1. bot. vícebuněčné výrůstky na povrchu orgánů rostlin, vznikající z pokožkových…