Abecední rejstřík: in…

Hesla 1 - 30 z 733 nalezených

 • in absentia

  in absentia, [-cijá, lat.], v nepřítomnosti, v právu, rozsudek vynesen v nepřítomnosti.

 • in abstracto

  in abstracto [-któ, lat.], obecně, abstraktně, v abstraktním smyslu. Opak in concreto, konkrétně.

 • in antis

  viz antae

 • in articulo mortis

  in articulo mortis [-tykuló -tys, lat.], v okamžiku smrti, též v očekávání smrti (např. sňatek i. a. m., urychlený…

 • in bianco

  in bianco [bjanko, it.], podepsat i. b. podepsat nevyplněný nebo neúplně vyplněný blanket, formulář, listinu. V.t.…

 • in brevi

  in brevi, [lat.], krátce, stručně.

 • in concreto

  in concreto [konkrétó, lat.], ve skutečnosti; v konkrétním, určitém, daném případě. Opak in abstracto.

 • in continuo

  in continuo [konty-ó, lat.], v souvislosti, souvisle, nepřetržitě.

 • in contrario

  in contrario [kontrárijó, lat.], naopak, v opačném případě.

 • in contumaciam

  in contumaciam [k-máci-, lat.], v nepřítomnosti; rozsudek i. c., rozsudek vynesený v nepřítomnosti obžalovaného; kontumačně.…

 • in dubio pro reo

  in dubio pro reo [-bijó pró reó, lat.]. v pochybnostech ve prospěch obžalovaného; v trestním řízení zásada vyplývající…

 • in extenso

  in extenso [eks-zó, lat.], v celé šíři, v celém rozsahu, obšírně.

 • in flagranti

  in flagranti [-tý, lat.], v planoucím (tj. ohni), při činu (přistihnout). V.t. flagrantní.

 • in genere

  in genere [lat.], všeobecně, povšechně, vůbec.

 • in hoc casu

  in hoc casu, [in hók kázú, lat.], v tomto případě.

 • in hoc signo vinces

  in hoc signo vinces [hók signó vincés, lat.], v tomto znamení zvítězíš (Eusebios, Život Konstantinův); podle…

 • in honorem

  in honorem, [lat.], na počest.

 • In indium

  In, chem. značka india. Viz indium.

 • in infinitum

  in infinitum [-ný-, lat.], ad infinitum donekonečna, nekonečně.

 • in latinsky

  in nuce[lat.],vjádru,vpodstatě,stručně.

 • in manus tuos

  in manus tuos, [in manús tuós, lat.], do Tvých rukou, ve významu: odevzdání se do rukou Hospodina.

 • in margine

  in margine [lat.], na okraji, na okraj, mimochodem (učiněná poznámka). Odtud v č. a slov. příd. jm. marginální a přísl.…

 • in medias res

  in medias res [-yás rés, lat.], doprostřed událostí, k jádru věci, bez úvodu.

 • in mediis rebus

  in mediis rebus [-dyís ré-, lat.], uprostřed událostí, v jádru věci, problému.

 • in memoriam

  in memoriam [lat.], na paměť, na posmrtnou památku, posmrtně (jmenovat, poctít), k uctění památky.

 • in merito

  in merito [-tó, lat.], v podstatě, v jádru věci, konkrétně. Odtud meritum věci apod.

 • in natura

  in natura [nátúrá, lat.], v přirozené podobě, ve vlastní podobě, osobně.

 • in nuce

  in nuce, [lat.], v jádru, v kostce.

 • in perpetuum

  in perpetuum [lat.], navěky, navždy. V.t. perpetuum mobile, perpetuum silentium, et lux perpetua luceat eis.

 • in persona

  in persona [-sóná, lat.], osobně (dostavit se).