Abecední rejstřík: iz…

Hesla 1 - 30 z 136 nalezených

 • Izabal

  Izabal [isa-], Yzabal, Golfo Dulce - jezero ve vých. Guatemale; 8 m n.m., 730 km2, hluboké až 18 m. Protéká jím…

 • Izaiáš

  Izaiáš, starozákonní prorok žijící v Jeruzalémě na přelomu 8. a 7.st. př.n.l.; přísný karatel ve věcech náb.…

 • Izák

  Izák, ve Starém zákoně syn Abrahámův, kterého podle legendy porodila Sára, když bylo Abrahámovi 100 let; bratr…

 • izakusta

  izakusta [řec.], myšlená čára spojující místa stejné intenzity akustických účinků zemětřesení.

 • izalobara

  izalobara [řec.], čára spojující místa se stejnou změnou atmosférického tlaku za daný časový interval, v met. nejčastěji…

 • izalobarická oblast

  izalobarická oblast, oblast s výraznými časovými změnami atmosférického tlaku, na met. mapách vyjádřená uzavřenými…

 • izaloterma

  izaloterma [řec.], čára spojující místa se stejnou hodnotou změny teploty za daný časový interval.

 • izanomála

  izanomála [řec.], čára spojující na mapě místa stejných anomálií. l. mají význam zejm. v geof. průzkumu při…

 • Izar

  Izar, vizuální dvojhvězda v souhv. Pastýře; jasnější složka je žlutý obr spektrální třídy K O vzdálený 70…

 • Izbica

  viz Harmanecká jaskyňa

 • Izjaslav Jaroslavič

  Izjaslav Jaroslavič, 1024 - 3. 10. 1078, kníže turovský; 1054-68, 1069-73, 1077-78 veliký kníže kyjevský; syn Jaroslava…

 • Izjaslav Mstislavič

  Izjaslav Mstislavič, kolem 1097-l 154, od 1134 kníže vladimirsko-volyňský, od 1143 perejaslavský, od 1146 veliký kníže…

 • Izjaslavľ

  Izjaslavľ, rus. m. ve 12.-13.st., zničené 1241 tatarsko-mongolským vpádem a neobnovené; leželo na okraji dnešní obce…

 • Izmir

  Izmir, Smyrna, též - přístavní m. v Turecku u Smyrenského zálivu Egejského moře; 2,45 mil. obyv. (2004) srov. 757…

 • Izmirliev

  Izmirliev Toma Dimitrov , 9. 9. 1895 až 22. ll. 1935, bulharský satirik; bratr Ch. Smirnenského, spoluprac. a redaktor…

 • Izmit

  Izmit, přístavní m. v záp. Turecku v sz. Anatólii u Marmarského moře; 213 900 obyv. (2004) srov. 190 400 obyv. (1980).…

 • Iznik

  Iznik [-ny-], Iznik Gölü - sladkovodní jezero v sz. Turecku; 85 m n.m., 303 km2, hluboké až 75 m. Odvodňováno…

 • izo-

  izo- [řec.], iso-, první část složených cizích slov a) s významem stejný (izobara); b) chem. viz iso

 • izoalela

  izoalela, genet . alela, jejíž fenotypový projev je téměř totožný s projevem jiné alely a je odlišitelný…

 • izoamplituda

  izoamplituda [-tú-], čára (křivka) na klimatologické mapě (diagramu), spojující místa se stejnou amplitudou sledované…

 • izobar

  izobar, fyz. a chem. člen skupiny nuklidů se stejným hmotnostním číslem A a různým protonovým…

 • izobara

  izobara [řec.], met. čára na met. (klimatologické) mapě (diagramu), spojující místa se stejným tlakem vzduchu…

 • izobarická plocha

  izobarická plocha, plocha, v níž se nemění tlak. V met. se ve smluvených i. p. ve volné atmosféře zobrazuje rozložení…

 • izobarická vrstva

  izobarická vrstva, met . vrstva vzduchu omezená nahoře i dole izobarickými plochami.

 • izobarický děj

  izobarický děj, termodynamický děj probíhající při stálém tlaku; mění se při něm např. objem a teplota. lzobara,…

 • izobata

  viz hloubnice

 • izoblaba

  izoblaba, čára spojující místa, v nichž došlo při zemětřesení ke stejným poměrným škodám. I. se využívají…

 • izobronta

  izobronta [řec.], čára spojující na mapě místa stejného času prvního projevu bouřky. Používá se k podrobnému…

 • izocentrum

  izocentrum, bod ležící v polovině vzdálenosti mezi hlavním bodem a podnožníkem snímku rovinného území; směry od…

 • izočára

  izočára, izokřivka, izolinie - čára spojující na mapě místa se stejnými hodnotami příslušné skalární veličiny.…