Abecední rejstřík: odp…

Hesla 1 - 30 z 42 nalezených

 • odpad materiálu

  odpad materiálu, vedlejší produkt výr. při úpravě polotovarů a součástí. Vhodnou konstrukcí součástí a správnou…

 • odpadní vody

  odpadní vody, vod . souhrnný název pro znečištěné vody, které nelze využít bez další úpravy. Jsou to zejm.…

 • odpadový pochod

  odpadový pochod, způsob výr. oceli v Siemensově-Martinově peci převážně z ocelového odpadu s přísadou 15 až 35…

 • odpalovací základna reaktivních střel (raket)

  odpalovací základna reaktivních střel (raket), voj . prostor rozmístění raketové jed. (útvaru) obvykle s palebným…

 • odpar parního kotle

  odpar parního kotle, charakteristická hodnota určitého kotle; množství páry v kg vyrobené při spálení l kg paliva.…

 • odparafinování

  odparafinování, odstraňování n-parafinů z ropných frakcí ke snížení teploty tuhnutí (bod krystalizace). O. se provádí…

 • odparka

  odparka, povrchový výměník tepla vytápěný párou, ve kterém se vyrábí pára o nízkém tlaku, jejíž kondenzát…

 • odpařování

  odpařování, termodynamický děj, při němž dochází k přeměně kapaliny v páru. Využití například při sušení,…

 • odpěnovač

  odpěnovač, přípravek (tuky, oleje) zvyšující povrchové napětí kapalin; vlivem o. se rozrušuje nežádoucí pěna.…

 • odpich

  odpich, 1. stroj. kalibr k měření děr; má tvar jednoduché tyče s kulovými měřicími plochami, obvykle…

 • odpisové sazby

  odpisové sazby, sazby vyjadřující roční procento opotřebení zákl. prostředků. Odpovídají povaze, provozní náročnosti,…

 • odpisy

  odpisy, nástroj, jímž se vyjadřuje snížení hodnoty určitého prostředku. Toto snížení se přenáší do nákladů…

 • odpisy základních prostředků

  odpisy základních prostředků, částky vyjadřující fin. rozsah opotřebení těchto prostředků. Zákl. prostředky…

 • odplynění napájecí vody

  odplynění napájecí vody, odstranění rozpuštěných plynů způsobujících korozi. Odplyňuje se fyz. (termicky) nebo…

 • odplynění oceli

  odplynění oceli, postup používaný k snížení nebo odstranění plynů rozpuštěných v oceli (kyslíku, vodíku, dusíku)…

 • odplyňovák

  odplyňovák, směšovací ohřívák, ve kterém se rozptýlená voda (sprchou nebo rozprášením) ohřívá párou na teplotu…

 • odplyňování

  viz degazace

 • odpočinek po práci

  odpočinek po práci, veškerá mimoprac. doba, tj. doba určená k volné dispozici prac., během níž je organizace oprávněna…

 • odpojovač

  odpojovač, spínač na nízké nebo vysoké napětí s jednou polohou zapnutí a jednou polohou vypnutí. Vypínají se jím…

 • odpopílkování

  odpopílkování, odstraňování popílku zachyceného v tazích kotle a v odlučovačích pneumatickým nebo hydraulickým…

 • odpor plavidla

  odpor plavidla, souhrn všech sil působících proti pohybu plavidla. Při výpočtu o. p. se uvažují tyto dílčí odpory:…

 • odpor potrubí

  odpor potrubí, souhrn vlivů tvaru a jakosti vnitřního povrchu potrubí a vlastností protékající tekutiny, který způsobuje…

 • odpor prostředí

  odpor prostředí, odpor vznikající při pohybu tuhého tělesa v kapalinách nebo plynech. Je podmíněn vnitřním třením…

 • odpor půdy

  odpor půdy, odpor, který klade vrstva ornice zpracovávajícímu nástroji. Projevuje se jako tahový odpor stroje, překonávaný…

 • odpor výztuže

  odpor výztuže, hor . vzpěrná pevnost výztuže daná mech. pevností jednotlivých částí, konstrukcí zámku,…

 • odporník

  odporník, el .tech. součástka, jejíž zákl. vlastností je el. odpor. Vyrábí se z odporového materiálu…

 • odporová fotonka

  viz fotonka

 • odporová klec

  odporová klec, el .tech. u indukčních el. motorů s kotvou nakrátko druh vinutí - holé tyče z materiálu…

 • odporovatelnost

  odporovatelnost, možnost věřitele domáhat se toho, aby soud prohlásil za právně neúčinné takové úkony dlužníka,…

 • odporové svařování

  odporové svařování, svařování tlakem, při němž se využívá tepla vznikajícího v místech velkých přechodových…