Abecední rejstřík: opt…

Hesla 31 - 60 z 62 nalezených

 • optické vady

  optické vady, odchylky od ideálního opt. zobrazení (bod se zobrazuje jako ploška různého tvaru s různým rozdělením…

 • optické vlákno

  optické vlákno, dlouhé, tenké vlákno (průměr < 100 μm) z taveného křemene nebo jiné transparentní látky, použitelné…

 • optické záření

  optické záření, elmag. záření s vlnovou délkou cca l nm-l mm, tj. zahrnující měkké rentgenové, ultrafialové,…

 • optické zobrazení

  optické zobrazení, způsob vytváření reálných nebo zdánlivých obrazů geom. podobných na zákl. transformace světelných…

 • opticko-elektrická transformace

  opticko-elektrická transformace, televizní tech. přeměna snímaného obrazu (scény) na el. signály. Je zal. na…

 • opticko-mechanická projekce

  viz projekce

 • optický dálkoměr

  optický dálkoměr, přístroj k měření délek; měřená délka se odvodí z paralaktického úhlu a z úseku na lati,…

 • optický fonon

  optický fonon, kvazičástice odpovídající opt. kmitům látek, u kterých připadá více neekvivalentních atomů na…

 • optický klín

  optický klín, hranol omezený dvěma lomnými plochami, svírajícími malý úhel. Používá se k dosažení malých změn…

 • optický mikroskop

  optický mikroskop, mikroskop, který opt. cestou umožňuje pozorování struktury podstatně menší, než je rozlišovací…

 • optický model

  optický model, model at. jádra využívající podobnost jad. rozptylu a rozptylu světla. Jádro se pokládá za kouli jad.…

 • optický provažovač

  optický provažovač, přístroj sloužící k promítání bodů pomocí svislé záměry, která je umístěna ve svislé…

 • opticky zjasňující prostředky

  opticky zjasňující prostředky, optická bělidla - fluorescenční barviva většinou modré fluorescence, odstraňující…

 • optika

  optika [-ty-, řec.], pův. část fyz. zabývající se světlem, nyní nauka o opt. záření (elmag. záření od dlouhovlnného…

 • optima fide

  optima fide, [lat.] v nejlepší víře.

 • optimalizace národohospodářské struktury

  optimalizace národohospodářské struktury, vytváření vztahů mezi odvětvími aj. celky nár. hosp., které umožňují…

 • optimalizace obecně

  optimalizace [-ty- lat.] 1. a) organizace tech. a ekon. systémů nebo procesů k dosažení předem stanoveného cíle,…

 • optimalizace výrobní kapacity

  optimalizace výrobní kapacity, stanovení rozsahu organizace, při němž je spol. potřeba kryta za souč. dosažení optimálních…

 • optimalizace vyučování

  optimalizace vyučování, systematický pedag. proces směřující k dosažení co nejlepších učebních výsledků každého…

 • optimální

  optimální [-ty-. lat.]. nejlépe vyhovující, nejvhodnější, nejlepší; z hlediska daného cíle nejpřijatelnější.…

 • optimáti

  optimáti [-ty-, lat.], ve starověkém Římě koncem 2. a v l.st. př.n.l. polit. skupina nejbohatších velkostatkářů…

 • optimetr

  optimetr [-ty-, řec.], velmi přesné porovnávací měřidlo, u něhož se pohyb tykadla odečítá opt. zařízením. Měřidlo…

 • optimismus a pesimismus

  optimismus a pesimismus [-ty-iz- -iz-, lat.], dva protichůdné postoje k průběhu událostí, dva rozdílné způsoby celkového…

 • optimismus obecně

  optimismus [-tymiz-], též optimizmus, posuzování a nahlížení na situaci, skutečnost nebo životní podmínky pozitivně…

 • optimista

  optimista, člověk nahlížející na skutečnost a situaci z příznivé, lepší stránky. O. věří v pozitivní vývoj.…

 • Optimistická jeskyně

  Optimistická jeskyně [-ty-ty-], největší jeskynní systém na Urajině v Podolskobukovinské krasové oblasti. Dosud prozkoumané…

 • optimum

  optimum [-ty-, lat.] 1. stav vyjadřující míru určité kvality či kvantity odpovídající požadavku minimální…

 • opto-

  opto- [řec.], první část složených slov značící vztah k vidění (optotyp - tabulka ke zkoušení zraku).

 • optoelektronika

  optoelektronika [-ny-], obor na rozhraní optiky a elektroniky, studující a popisující systémy zpracování a přenosu…

 • optofonie

  optofonie, hud . díla spojující zvuk s optickými prostředky.