Abecední rejstřík: pr…

Hesla 1 - 30 z 1565 nalezených

 • Pr praseodym

  Pr, chem. značka praseodymu.

 • PR Přerov

  PR, Přerov.

 • praca organiczna

  praca organiczna [-ňič-, pol.], ucelené dílo - polit. hnutí v Polsku po porážce lednového povstání 1830-31; působilo…

 • práce abstraktní

  práce abstraktní, ekon. kategorie zbožní výr., práce ve fyziolog. smyslu, která se stala vyjadřovatelem společenskosti…

 • práce bezprostředně společenská

  práce bezprostředně společenská, plánovitě organizovaná práce v měřítku celé spol. na zákl. spolupráce jejích…

 • práce fyzická a duševní

  viz fyzická a duševní práce

 • práce konkrétní

  práce konkrétní, ekon. kategorie, charakterizující práci vynaloženou v určité specifické formě; p. k. je tou stránkou…

 • práce mimo pracovní poměr

  práce mimo pracovní poměr viz dohoda o pracovní činnosti; dohoda o provedení práce.

 • práce minulá (mrtvá)

  práce minulá (mrtvá), práce obsažená, zpředmětněná ve výrobcích, které vycházejí z výr. procesu a vracejí…

 • práce námezdní

  práce námezdní, práce dělníků v kap. výr., kteří jsou za určitou mzdu najímáni na práci pro kapitalisty (vlastníky…

 • práce nutná

  práce nutná, část práce vynakládané ve sféře materiální výr., která odpovídá výrobkům sloužícím k reprodukci…

 • práce produktivní a neproduktivní

  práce produktivní a neproduktivní [-tý-tý-], rozlišení práce podle výsledků prac. procesu a jiných kritérií. Pro…

 • práce přesčas

  práce přesčas, práce konaná pracovníkem nad rámec zákonem stanovené prac. doby na příkaz organizace nebo s jejím…

 • práce soukromá

  práce soukromá, zvl. forma práce spol., kterou výrobci, oddělení dělbou práce a soukromým vlastnictvím výr. prostředků,…

 • práceschopnost

  práceschopnost, pracovní schopnost fyzická, mentální a práv. všeob. způsobilost k práci bez ohledu na druh práce.…

 • prací a čisticí prostředky

  prací a čisticí prostředky, práškovité, pastovité nebo tekuté přípravky používané k praní a čištění v prům.…

 • Pracká pahorkatina

  Pracká pahorkatina, geomorfologický podcelek na V ČR, v Dyjsko-svrateckém úvalu. Členitá pahorkatina, nejvyšší Výhon,…

 • pracnost výrobku

  pracnost výrobku, ekon. ukazatel, který charakterizuje výši produktivity práce a měří se celk. vynaložením prac.…

 • pracovní bod

  pracovní bod, el .tech. a elektronika napětí a proud na svorkách n -pólu; u dvojpólu je dán…

 • pracovní cyklus

  pracovní cyklus, nejmenší pravidelně se opakující uzavřený sled změn a jevů při periodickém prac. ději. U strojů…

 • pracovní diagram

  pracovní diagram [dy-], tech. graf závislosti napětí a deformace. P. d. pružného materiálu při namáhání tahem…

 • pracovní doba nadbytečná

  pracovní doba nadbytečná, za kap. část prac. dne, během níž dělník vyrábí nadhodnotu, kterou si přivlastňuje…

 • pracovní fronta

  pracovní fronta, porubní fronta - hor. při povrchovém dobývání řez, vybavený dobývacími, dop. a pomocnými…

 • pracovní interval

  pracovní interval, časový úsek, v jehož rámci probíhá ucelený dílčí úkon; a) při řízení strojů dílčí akce,…

 • pracovní kategorie

  pracovní kategorie, v čs. právu jedno z kritérií podmiňující výši přiznání starobního, invalidního a částečného…

 • pracovní kázeň (disciplína)

  pracovní kázeň (disciplína), náležité plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru; k zákl. povinnostem…

 • pracovní klid

  pracovní klid, v čs. právu nevykonávání práce v období, na něž připadá nepřetržitý odpočinek pracovníka; v…

 • pracovní kmitočet

  pracovní kmitočet, nejvýhodnější kmitočet, na němž lze realizovat dálkové radiové spojení na krátkých vlnách…

 • pracovní knížka

  pracovní knížka, osobní doklad používaný v některých zemích (zejm. v době prac. povinnosti) k evidenci a kontrole…

 • pracovní křivka

  pracovní křivka, graf. vyjádření výkonnosti člověka za časovou jednotku, odrážející závislost pracovního výkonu…