Abecední rejstřík: uh…

Hesla 1 - 30 z 88 nalezených

 • Uh tok

  Uh, ukr. Už - tok na vých. Slovensku a v Ukrajině; levostranný přítok Laborce pod Stretavkou, dlouhý 127 km (na území…

 • UH Uherské Hradiště

  UH, Uherské Hradiště.

 • Uhde Fritz

  Uhde [úde] Fritz von, 22. 5. 1848 až 25. 2. 1911, vl.jm. Friedrich Karl Hermann von Uhde, něm. malíř; jeden ze…

 • Uhde Milan

  Uhde Milan, *1936, č. dramatik, prozaik a politik, signatář Charty 77. 1990-1992 ministr kultury, 1992 předseda…

 • uhel kreslící

  uhel, jeden z nejst. kresebných prostředků užívaný zejm. pro náčrty a předkresby, charakteristický bohatstvím tónových…

 • úhel obecně

  úhel, 1. mat. zákl. geom. útvar, nejčastěji rovinný ú., definovaný takto: Je-li dán oblouk AB

 • úhel vstupu

  úhel vstupu, malý úhel vzhledem k horizontální rovině, pod kterým vstupuje umělá družice, kosm. loď nebo raketoplán…

 • úhel zorného pole

  úhel zorného pole, obrazový úhel neomezený vnější clonou, ale požadavky na jakost zobrazení. Ve fot. se ú. z. p.…

 • uhelná pánev

  uhelná pánev, nahromadění uhlonosného komplexu v zemské kůře. V u. p. se vyskytuje uhlí ve slojích, které jsou výsledkem…

 • uhelná sloj

  uhelná sloj, vrstva prouhelněného org. materiálu omezená nadložím a podložím. Její stavba je jednoduchá s jedním…

 • uhelné kaly

  uhelné kaly, velmi jemné uhelné částice tvořící suspenzi ve vodě. Vznikají z částic obsažených v surovině (prvotní…

 • uhelné prádlo

  uhelné prádlo, úpravna uhlí, v níž se pomocí kapaliny (vody) rozdružuje (propírá) na bubnových nebo rovných sítech…

 • uhelníček

  uhelníček, zool. sýkora uhelníček, Parus aster - malý pták z řádu pěvců.

 • uhelný pluh

  uhelný pluh, dobývací stroj, který současně uhlí dobývá a nakládá. Vyznačuje se malým záběrem (8-20 cm) a velkou…

 • uhelný prach

  viz důlní prach

 • uhelny revír

  uhelny revír, organizační seskupení dolů v jedné uhelné lokalitě (pánvi).

 • Uher Jan

  Uher Jan , 28. 1. 1891 - 27. 10. 1942 (popraven nacisty), č. pedagog; prof. univ. v Brně. V pedagogicko-psychol. a…

 • Uher Josef

  Uher Josef, 14. 12. 1880 - 5. 12. 1908, 1979 č. prozaik. Autor osobitého real. díla o bosácích a lidech vyvržených…

 • uher komedo

  uher, lid. ozn. pro komedo.

 • Uher Miloš

  Uher Miloš , 22. 7. 1914 - 27. 2. 1945, sl. dělník; jeden z partyzánských velitelů za SNP. V létě 1944 zal.…

 • Uher Rudolf

  Uher Rudolf, *19. 7. 1913, sl. sochař. Dílo, vycházející z podnětů evr. moderny a primitivního a archaického…

 • Uher Štefan

  Uher Štefan , *4. 7. 1930, sl. film. režisér. Nejprve natáčel krátké filmy (Cesta nad oblaký , Učitelka

 • Uherčice

  Uherčice, obec v Jihomor. kr., okr. Břeclav, na Svratce; 1 028 obyv. (2001).

 • Uherek

  Uherek Milan , *23. 12. 1925, č. sborn istr; od 1954 sbormistr Div. F. X. Saldy v Liberci. Se svou manželkou J. Uherkovou…

 • uherská dvorská kancelář

  uherská dvorská kancelář, nejvyšší dvorský úřad v uh. státě. Vznikla ze středověké král. kanceláře na zač.…

 • uherská královská kurie

  uherská královská kurie, curia regalis - nejvyšší soudní instituce v Uhrách. Pův. spojena pouze s panovníkem, který…

 • uherská místodržitelská rada

  uherská místodržitelská rada, consilium locumtenetiale Hungaricum - nejvyšší správní uh. instituce 1526-1867. Byla…

 • Uherská nížina

  viz Panonská nížina

 • Uherské Hradiště město

  Uherské Hradiště, okr. m. ve Zlínském kr., v Dolnomoravském úvalu na JV Moravě; 26 460 obyv. (2001) srov. 37 741 obyv.…

 • Uherské Hradiště okres

  Uherské Hradiště, okr. ve Zlínském kr.; 992 km2, 146 510 obyv. (1986), 148 obyv./km2, okr. m. Uherské Hradiště.…