Abecední rejstřík: vyz…

Hesla 1 - 24 z 24 nalezených

 • vyza

  vyza, Huso - rod velkých chrupavčitých ryb z čeledi jeseterovitých. Žijí v moři, na rozmnožování táhnou…

 • vyzařovací konstanty

  vyzařovací konstanty,opt. konstanty Planckova vyzařovacího zákona; a) první v. k. c 1 : pro nepolarizované…

 • vyzařovací zákon

  vyzařovací zákon,zákon, kterým se řídí vyzařování. V.t. Planckův vyzařovací zákon; Rayleighův-Jeansův vyzařovací…

 • vyzařování

  vyzařování a) záření vystupující (elmag., zvukové, korpuskulární) z určitého systému (atomu, tělesa či části…

 • výzbroj

  výzbroj, souhrn zbraní a bojové tech., jež vojska používají k vedení bojové činnosti (dělostřelecká, let. v.;…

 • vyzdívka

  vyzdívka, zdivo, kterým se vyplňuje část stěny uvnitř nějakého prostoru; např. žárovzdorné vnitřní obložení…

 • vyzimování rostlin

  vyzimování rostlin a) vymrznutí rostlin - poškození porostů (nejčastěji ozimých forem) kult. rostlin vlivem nízkých…

 • výzkum

  výzkum, druh poznávací činnosti, zaměřený na hledání a objevování nových skutečností a získávání nových…

 • výzkum v terénu

  výzkum v terénu, sociol ., psychol . etapa konkrétního sociol. a psychol. výzkumu, jehož cílem je shromáždění…

 • výzkumná loď

  výzkumná loď, speciální, obvykle nám. loď určená k výzkumu moří a jejich proměřování. K tomu účelu jsou v.…

 • výzkumný program

  výzkumný program, log. v pojetí I. Lakatose specifický systém teorií propojený společným "tvrdým jádrem"…

 • výzkumný reaktor

  výzkumný reaktor, jad. tech. jad. reaktor obvykle s vysokou hustotou toku neutronů, sloužící jako zdroj neutronů,…

 • Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky

  Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky, VUZORT - pův. resortní výzkumný ústav býv. min. kultury…

 • význam

  význam 1. log . denotát - předmět (třída předmětů) označený daným jazykovým výrazem; odlišuje se od smyslu…

 • význam jazykový

  význam jazykový, to, co je vyjádřeno jaz. výrazy různé komplexnosti: morfémem, slovem, větou, textem; jedna ze stránek…

 • významový postulát

  významový postulát, log . výrok, který v určitém jazyku má roli arbitrární definice. V. p. mají dát termínům,…

 • významuplnost

  významuplnost, log . vlastnost jazykových výrazů. Významuplné výrazy mají denotát, odpovídá jim tedy nějaký…

 • vyznání víry

  vyznání víry, symbol víry - stručný souhrn zákl. a hl. dogmat věrouky určitého náb. nebo církve, která se mají…

 • výztuž betonu

  výztuž betonu, armatura betonu, betonářská výztuž, výztužná ocel - stav . ocelové pruty (vložky) přejímající…

 • vyztužená zemina

  vyztužená zemina, armovaná zemina - zemina, v níž tah přejímá výztuž ocelová, nebo z geotextilií. V. z. se používá…

 • vyztužený beton

  viz železobeton

 • výztužná ocel

  výztužná ocel, výztuž betonu - stav . jiný název pro betonářskou ocel.

 • vyztužování porubu

  vyztužování porubu, hor . zabezpečení pracovištěvporubuproti páduhorniny a pro zajištění dobývání. Zákl.…

 • Výzva k poradě o evropské bezpečnosti

  Výzva k poradě o evropské bezpečnosti, Budapešťská výzva - dokument přijatý polit. poradním výborem států Varšavské…