Abecední rejstřík: vz…

Hesla 1 - 30 z 81 nalezených

 • vzácné kovy

  vzácné kovy, ozn. pro kovy jako V, Cd, Ga, In, Ge, Tl a kovy vzácných zemin, někdy též pro Sn, W, Mo, Bi, Sb, Hg.

 • vzácné plyny

  vzácné plyny, inertní plyny - skupinový název pro chem. prvky helium, neon, argon, krypton, xenon, radon; jsou to jednoat.…

 • vzácné zeminy

  vzácné zeminy, souhrnné ozn pro oxidy skandia, yttria a lanthanu. Vyskytují se vzácně v minerálech, většinou společně.…

 • vzácnost

  viz rarita

 • vzbuzení

  viz excitace

 • vzdálené okolí

  vzdálené okolí, opt . zbývající část zorného pole od vrcholového úhlu asi 60° k okrajům. Podílí se na…

 • vzdálenost

  vzdálenost a) v. dvou bodů v trojrozměrném prostoru, velikost úsečky, jejímiž krajními body jsou dané dva body; b)…

 • vzdálenost perihelu

  vzdálenost perihelu, vzdálenost mezi Sluncem a perihelem dráhy nebeského tělesa; nejmenší vzdálenost tělesa od Slunce.…

 • vzdálenost ranní (večerní)

  vzdálenost ranní (večerní), úhlová vzdálenost bodu, v němž hvězda vychází (zapadá), od východu (západu).

 • vzdalování Měsíce

  viz slapové tření

 • vzdělání

  vzdělání, proces a výsledek osvojování systemizovaných poznatků a vědomostí a s nimi spjatých intelektuálních…

 • vzdělávací obsahy

  vzdělávací obsahy, složka vyučovacího (výchovně vzdělávacího) procesu, daná spol. determinovaným cílem vzdělání…

 • vzdělavatelnost

  vzdělavatelnost, potenciální schopnost jedince dosáhnout vlivem pedag. působení takové míry vědomostí, dovedností…

 • vzdor

  vzdor, vzdorovitost - výraz odporu či protestu proti všem zásahům, jež omezují či potlačují bezprostřední projevy…

 • vzduch

  vzduch, směs plynů tvořící zemskou atmosféru. Čistý a suchý v. se skládá ze 78,08 hmotnostních procent dusíku,…

 • vzduchojem

  vzduchojem, tlaková nádoba, obvykle těsně u kompresoru, zásobník tlakového vzduchu pro pohon nebo ovládání (vzduchové…

 • vzducholoď

  vzducholoď, řiditelné letadlo lehčí než vzduch, s vlastním pohonem. V.t. letadlo; letectví. V.t. Zeppelin.

 • vzduchotechnika

  vzduchotechnika, obor tech. zabývající se úpravou (ohříváním, chlazením, vlhčením a vysušováním), čištěním…

 • vzduchotěsnost

  vzduchotěsnost, vlastnost nádrží, potrubí, skříní ap. nepropouštět svými stěnami nebo spoji vzdušinu při rozdílném…

 • vzduchová brzda

  vzduchová brzda, zařízení pro zpomalení a zastavení pohybu třením čeli sťové (u silničních vozidel) nebo špalíkové…

 • vzduchová clona

  vzduchová clona, proud vzduchu z vhodně tvarované a vhodně umístěné štěrbinové výpusti obvykle v podlaze nebo ve…

 • vzduchová hmota

  vzduchová hmota, množství vzduchu v troposféře, které má přibližně stejné fyz. vlastnosti (zejm. teplotu a vlhkost)…

 • vzduchová sprcha

  vzduchová sprcha, způsob místního větrání charakterizovaný tím, že se na pracoviště přivádí vzduch, který vystupuje…

 • vzduchovka

  vzduchovka, puška nebo pistole, u níž se využívá stlačeného vzduchu k vystřelování speciálních střel (broků).…

 • vzdušina

  vzdušina, tekutina, jež zaujme vždy max. možný objem. Souhrnný název pro plyny a páry.

 • vzdušná hmota

  vzdušná hmota, veličina úměrná dráze světelného paprsku ve vzduchu, která je rozhodující pro určení atmosférické…

 • vzdušná infekce

  vzdušná infekce, infekční onemocnění přenášené vzdušnou cestou, inhalací. Tvoří nejrozsáhlejší skupinu šíření…

 • vzdušné vaky

  vzdušné vaky, tenkostěnné rozšířeniny vzdušnice, vyskytující se u některých druhů hmyzu; nadlehčují tělo a…

 • vzdušní pata

  vzdušní pata, část hráze ležící u nejnižšího bodu svahu na vzdušní straně hráze. V. p. zemní hráze bývá…

 • vzdušnice

  vzdušnice 1. tech . duše - pružná (zpravidla pryžová) neprodyšná prstencová trubice vyplňující plášť,…