Abecední rejstřík: zk…

Hesla 1 - 30 z 50 nalezených

 • zkamenělina

  zkamenělina, fosilie - tvarově zachovaná těla nebo zbytky kdysi žijících organismů, jejich otisky, popř. jejich stopy…

 • zkapalňování plynů

  zkapalňování plynů, přeměna plynů v kapalinu, zpravidla zvýšením tlaku a snížením teploty pod teplotu kritickou.…

 • zkapalňování uhlí

  zkapalňování uhlí, výr. syntetické ropy z uhlí. Přímým z. u. je extrakce nebo hydrogenace uhlí, nepřímé zahrnuje…

 • zklenutí pole

  zklenutí pole, vada opt. zobrazení vznikající tím, že nejostřejší obraz neleží v rovině, ale na rotační ploše,…

 • zkos

  zkos, tech . velikost změny původně pravého úhlu (vyjádřeného tangentou) dvou přímek tělesa při jeho deformaci…

 • zkoušení kovů

  zkoušení kovů, tech. obor zabývající se studiem metod a prováděním zkoušek vlastností kovů, zvláště z hlediska…

 • zkoušení plastů a pryží

  zkoušení plastů a pryží, zkoušení materiálů metodami fyz.chem. a fyz. Fyz. chem. metodami se určuje zejm. molek.…

 • zkoušení stavebních hmot a konstrukcí

  zkoušení stavebních hmot a konstrukcí, zjišťování fyz. (zvl. mech.) a chem. vlastností stav. hmot a konstrukcí. Hmoty…

 • zkoušení svarů

  zkoušení svarů, zkoušky vad svarů materiálů; vnější zkoušky (nesprávné převýšení krycí tvarové housenky,…

 • zkoušení zemin

  zkoušení zemin, stanovování vlastností zemin pomocí polních nebo laboratorních zkoušek. Mezi polní z. z. patří…

 • zkouška destilační

  zkouška destilační, zjišťování destilační teploty, např. paliva, stanovením destilační křivky.

 • zkouška kupelační

  viz dokimasie

 • zkouška lámavosti

  zkouška lámavosti, zkouška určující houževnatost materiálu, popř. jeho sklon k lámavosti (nevhodné složení nebo…

 • zkouška lámavosti svaru

  zkouška lámavosti svaru, zkouška deformační schopnosti svarového spoje. Plochá zkušební tyč se svarem uprostřed…

 • zkouška obecně

  zkouška, pedagogika forma evidence a kontroly znalostí; za určitých okolností či podmínek test. Je řízena examinátorem…

 • zkouška odháněcí

  viz dokimasie

 • zkouška penetrační

  zkouška penetrační, měření konzistence polotuhých látek (asfaltů, mazacích tuků, vazelín) penetrometrem, kdy se…

 • zkouška prubířská

  viz dokimasie

 • zkoušky bez porušení materiálu

  zkoušky bez porušení materiálu, zkoušky zjišťující skryté povrchové a vnitřní vady materiálů. Nejdůl. z. b.…

 • zkoušky dřeva

  zkoušky dřeva, zkoušky vlastností přír. dřeva a vlivu způsobů jeho úpravy (impregnace, sušení, moření) na jeho…

 • zkoušky lomové houževnatosti

  zkoušky lomové houževnatosti, zkoušky zjišťující odpor materiálu proti křehkému porušení za přítomnosti ostré…

 • zkoušky na suché cestě

  zkoušky na suché cestě, rozbor suchým způsobem - kvalitativní chem. analýza k orientačnímu zjištění složení vzorku,…

 • zkoušky opotřebení

  zkoušky opotřebení, zkoušky materiálů na speciálních zkušebních zařízeních, u nichž zákl. způsob opotřebení…

 • zkoušky tečení materiálu

  zkoušky tečení materiálu, zkoušky materiálu na speciálních strojích, kde zkušební tyč může být namáhána za…

 • zkoušky tvrdosti

  zkoušky tvrdosti, zkoušky určující tvrdost materiálu; podle provedení jsou vnikací, odrazové a vrypové. Podle způsobu…

 • zkoušky únavy materiálu

  zkoušky únavy materiálu, zkoušky materiálu na speciálních strojích konstruovaných obvykle pro určitý druh únavového…

 • zkoušky zářením gama

  zkoušky zářením gama, metody kontroly a zkoušení vad materiálů a výrobků pomocí záření gama. V.t. defektoskopie;…

 • zkrat

  zkrat, el .tech . vodivé spojení různých fází mezi sebou nebo fáze se zemí (v soustavě s uzemněnou…

 • zkratka

  zkratka, abreviace - 1. slovo napsané zkráceně z důvodu urychlení psaní nebo ušetření psací látky.…

 • zkratové jednání

  zkratové jednání, druh jednání sledující zřejmý a srozumitelný účel (někdy i přiměřený), kterého je však…