Abecední rejstřík: id…

Hesla 1 - 30 z 66 nalezených

 • id

  id [lat. ono], v psychol. koncepcích chápajících osobnost jako vrstevnatou strukturu vývojově nejstarší a nejhlubší…

 • Id.

  Id., zkratka pro členský stát USA Idaho.

 • Ida hora

  Ida, Idé, novořec. Psiloritis - nejvyšší h. na Krétě v Řecku, 2 456 m n.m.

 • Ida tok

  Ida, tok v SR; levostranný přítok Bodvy, dlouhý 56,6 km, s povodím 376 km2, průměrný průtok v ústí je l,82…

 • Idaho

  Idaho [ajdehou], zkratka Id. - členský stát USA ve Skalnatých horách; 216 412 km2, 1,35 mil. obyv. (2002) srovnej…

 • Idar-Oberstein

  Idar-Oberstein [-štajn], m. v SRN v Rýnsku-Falci; 34 500 obyv. (1983). Prům. šperkařský, hliníku a kožedělný. Burza…

 • Idás a Lynkeus

  Idás a Lynkeus, řec. mytol. dvojčata z Messénie, bratranci lakedaimonských Dioskúrů. Lynkeus proslul bystrým…

 • ideace

  ideace [řec.], obecně podložení činnosti ideou; filoz. bezprostřední postižení podstaty racionální intuicí;…

 • ideál obecně

  ideál [lat.< řec.] 1. vzor, norma; ideální obraz, určující způsob myšlení a činnosti člověka, skupiny.…

 • ideal střela

  ideal, stendebach - druh jednotné olověné střely pro střelbu z brokovnice na kratší (asi 50 m) vzdálenost. Používá…

 • idealismus

  idealismus, filoz. učení, které stojí na stanovisku, že vědomí, myšlení, psychika jsou prvotní a hmota, příroda,…

 • idealismus transcendentální

  viz transcendentální idealismus

 • idealizace

  idealizace 1. myšlenkové konstruováni pojmů o předmětech, které sice ve skutečnosti neexistují a nejsou uskutečnitelné,…

 • ideální atmosféra

  ideální atmosféra, označení pro atmosféru zjednodušenou různými předpoklady; nejčastěji se za i. a. považuje suchý…

 • ideální kapalina

  ideální kapalina, kapalina dokonale nestlačitelná a dokonale tekutá (bez vnitřního tření).

 • ideální obecně

  ideální, 1. filoz. co existuje jen ve vědomí, avšak nikoli reálně; výsledek procesu idealizace, abstraktní…

 • ideální plyn

  ideální plyn, dokonalý plyn - myšlený plyn, řídící se stavovou rovnicí pV = nRT (p - tlak, V

 • ideální roztok

  ideální roztok, mezní případ roztoku, v němž nepůsobí síly mezi molek. rozpouštědla a rozpuštěné látky. Chování…

 • ideální typ

  ideální typ, pojem zavedený do sociol. M. Weberem jako metodologický nástroj interpretace hist.-spol. jevů. ldeální…

 • ideální vodič

  viz supravodič

 • idée fixe

  idée fixe [idé fiks, fr.] 1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. viz příznačný motiv.

 • ideje vrozené

  viz nativismus

 • idem per idem

  idem per idem, [lat.], stejné doložiti stejným, dokazování kruhem, k dokazování tvrzení je používán pojem, který…

 • idem velle atque idem nolle ea demum firma amicitia est

  idem velle atque idem nolle ea demum firma amicitia est [atkve nóle dé- fíramícicija, lat.], totéž chtít a totéž nechtít,…

 • identické zobrazení

  identické zobrazení, zobrazení množiny M na množinu M , v němž každý prvek je přiřazen sám sobě.…

 • identifikace obecně

  identifikace [-ty-, lat.] 1. ztotožnění; zjištění nebo stanovení totožnosti, shodnosti; 2. přír.…

 • identifikace uhelných slojí

  identifikace uhelných slojí, roztřídění uhelných slojí podle jejich společných znaků (stratigrafické příslušnosti).…

 • identifikační klíč

  identifikační klíč, výpočetní tech . skupina znaků, podle níž jsou při hledání srovnány klíče položek.…

 • identifikační znak

  identifikační znak, vypočetní tech . symbol (např. číslice, písmeno) pro vyjádření informace, kterému se…

 • identifikátor

  identifikátor 1. výpočetní tech . jméno (označení) operandu, které ho odlišuje od jiných operandů zpracovávaných…