Abecední rejstřík: not…

Hesla 1 - 30 z 33 nalezených

 • nota bene

  nota bene, [lat.], všimni si, dávej pozor.

 • nóta diplomatická

  nóta diplomatická, nejobvyklejší forma dipl. korespondence; dopis adresovaný osobou osobě (např. min. zahr. cizímu…

 • nóta ekonomie

  nóta [lat.] ekon. zpráva o účtování na vrub (n. debetní) nebo ve prospěch (n. kreditní) určitého účtu.

 • nota obecně

  nota [lat.], graf. značka pro tón; soubor n. je notové písmo. Nejpoužívanější noty a jim odpovídající pomlky v…

 • notábl

  notábl, ve Francii ozn. nejvýzn. feudálů - princů, vévodů, círk. představitelů, maršálů. Shromáždění notáblů…

 • notace

  notace [lat.], hud. a) soustava a způsob notového písma; b) nauka o hist. formách notového písma a o jeho přepisu…

 • notafilie

  notafilie [-fí-], sběratelství papírových platidel.

 • NOTAM

  viz návěstí letcům

 • notarius

  notarius [-á-, lat.], v Římě původně písař používající zvláštní značky (notae) k záznamu mluveného slova;…

 • notebook

  notebook, ang. [noutbuk] 1. zápisník, např. papírový blok s kroužkovou vazbou formátu až A4 ale i menší; 2.

 • Noteč

  Noteč, pol. Notec - řeka v Polsku; pravostranný přítok Varty, dlouhý 388 km, povodí 17 330 km2. Zdrojnicemi jsou…

 • nothing

  nothing, ang. [nosin(g)] - nic, odtud nothing else - nic jiného.

 • Nothosaurus

  Nothosaurus [lat.], rod vyhynulých plazů přizpůsobených vodnímu prostředí, dlouhých až 3,5 m. Tělo protažené,…

 • notifikace

  notifikace [-ty-, lat.] 1. sdělení nějaké skutečnosti; 2. v mez. vztazích oficiální sdělení skutečnosti…

 • Notke

  Notke [nó-] Bernt , asi 1440-1509, severoněm. řezbář a malíř pozdní got.; jeho dílo představuje nástup real.…

 • Notker Balbulus

  Notker [nó-] Balbulus , asi 840-6. 4. 912, švýc. mnich, benediktýn; působil v klášteře Sankt Gallen, jeden z…

 • Notker Labeo

  Notker Labeo . 950-29. 6. 1022, švýc. hud. teoretik; působil v benediktýnském klášteře v Sankt Gallen jako učitel…

 • Notobatrachus

  Notobatrachus [řec.], rod vymřelých velkých žab s tělem dlouhým kolem 14 cm. Ze svrchní jury v Argentině.

 • Notocactus

  Notocactus [-kak-, řec.], rod sukulentních dvouděložných rostlin z čeledi kaktusovitých. Zahrnuje desítky drobných…

 • Notogea

  Notogea [řec.], jedna ze tří zoogeografických říší. Zahrnuje austr. oblast; podle R. Lydekkera se člení na oblast…

 • notorieta

  notorieta [lat.], právo všeob. známá (notorická) skutečnost, kterou není třeba dokazovat. Odtud notoricky známý.…

 • notorik

  notorik, [něm. < lat.] notorický piják alkoholu, alkoholik. Notorička - notorická pijačka. V.t. notorieta.

 • nototisk

  nototisk, obecný název pro tisk hudebnin a not kteroukoliv tiskovou tech.; přesněji notografie, tech. ručního rytí zinkových…

 • nototypie

  nototypie, název pro ruční sazbu not z kovových znaků; pro složitost a malou přesnost se od této tech. upustilo.

 • Notoungulata

  Notoungulata [řec. + lat.], vymřelá výhradně jihoamer. skupina kopytníků lišících se navzájem rozměry, celkovým…

 • notová osnova

  notová osnova, soustava linek (dnes zpravidla pěti), na nichž a mezi nimiž se píší noty; v kombinaci s notovými klíči…

 • notové písmo

  notové písmo, soustava písmenných a graf. znaků k písemnému záznamu hudby; prošlo složitým vývojem, nejst. notace…

 • notový klíč

  notový klíč, znak notového písma, který svým tvarem a polohou udává tónovou výšku not v osnově. Dnes se používá…

 • notredamská škola

  notredamská škola [-tr-], okruh skladatelů, kteří působili asi 1150-1250 v Paříži; střediskem byl chrám Notre Dame,…

 • Nottenbohm

  Nottenbohm [-bóm] Gustav , 12. 11. 1817 - 29. 10. 1882, něm. hud. vědec; zabýval se zvl. osobností L. van Beethovena…