Abecední rejstřík: o…

Hesla 61 - 90 z 2797 nalezených

 • občanské soudní řízení

  občanské soudní řízení, civilní proces zákonem upravený postup při soudním projednávání občanskopráv. záležitostí,…

 • občanské stavby

  občanské stavby, budovy trvalého rázu tvořící občanské vybavení potřebné pro provoz obytného území; např. stavby…

 • občanské války v Římě

  občanské války v Římě, charakteristický jev posledního století trvání římské republiky. Rozbroje vznikaly mezi…

 • občanský průkaz

  občanský průkaz, veř. listina, kterou čs. občan starší než 15 let prokazuje svou totožnost, čs. státní občanství,…

 • občanský rok

  občanský rok, celistvý počet dní, který nejlépe vyhovuje trop. roku. Souhlasu se dosahuje střídáním o. r. s 365…

 • občanský soumrak

  občanský soumrak, doba mezi západem nebo východem Slunce a okamžikem, kdy je Slunce 6° pod obzorem. Podle ročního období…

 • občina rodová

  občina rodová, prvobytná, pokrevně příbuzenská - forma organizace předtřídní spol. zal. na pokrevním příbuzenství…

 • obdělávání půdy

  obdělávání půdy, zpracování půdy soubor agrotech. opatření upravujících půdní poměry do nejpříznivějšího…

 • obdělávatelnost půd

  obdělávatelnost půd, soubor fyzikálních, chemických, popř. i biol. vlastností půd (vlhkost, zrnitost, složení),…

 • obdélník

  obdélník, rovnoběžník, jehož sousední strany mají různou velikost a jsou k sobě kolmé. O. je zvl. případem pravoúhelníku,…

 • období

  období 1. astr. o. roční, čtyři části roku určené slunovraty a rovnodennostmi; na sev. polokouli jaro…

 • Obdržálek

  Obdržálek Rudolf, *8. 3. 1913, č. režisér krátkých filmů (Jak stroj pomáhá lidem . Gregor Mendel

 • obdukce

  obdukce [lat.] 1. geol. hypotetický proces, při němž dochází při kolizi litosférických desek k jejich…

 • obecná čeština

  obecná čeština, funkční útvar, složka češtiny jako nár. jaz. Interdialektický útvar, jehož se užívá v mluvené,…

 • obecná hygiena

  obecná hygiena, odvětví hygieny, které zkoumá zákonitosti vztahu mezi člověkem a prostředím, rozpracovává metodické…

 • obecná teorie relativity

  obecná teorie relativity, moderní obecná fyz. teorie prostoru, času a gravitace, vytvořená v letech 1911-1916. A. Einsteinem.…

 • obecná věta sinová

  obecná věta sinová, geod. poučka k trigonometrickému řešení mnohoúhelníků s vnitřními body. Jestliže se…

 • obecné ohrožení

  obecné ohrožení, podle č. a sl. trestního zák. ohrožovací trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo úmyslně vydá…

 • obecné právo

  obecné právo, ius commune - soubor soukromopráv. ustanovení práva Justiniánského (Corpus iuris civilis), kanonického…

 • obecní právo

  obecní právo, nenalezeno. Zkuste - obecné právo, ius commune - soubor soukromopráv. ustanovení práva Justiniánského…

 • Obecnice

  Obecnice, obec ve Středoč. kr., okr. Příbram, v Brdech; 1 157 obyv. (2001).

 • obecný zákoník občanský

  obecný zákoník občanský, německy Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB - rak. občanskopráv. kodifikace z 1811,…

 • oběh kapitálu

  oběh kapitálu, proces přeměny kapitálu z peněžní formy ve zbožní a ze zbožní v peněžní, tvoří část koloběhu…

 • oběh obecně

  oběh, 1. pohyb po uzavřené dráze, též pořadí dějů; 2. fyz. a tech. termodynamický o.…

 • oběh vody

  oběh vody, koloběh vody - nepřetržitá cirkulace vody na Zemi a v ovzduší, způsobená sluneční energií a působením…

 • oběh vozů

  oběh vozů, hor. organizační uspořádání pohybu důlních vozů u klecových těžních zařízení na úrovni…

 • oběh zboží

  oběh zboží, směna zboží uskutečňovaná pomocí peněz (podle vzorce Z-P-Z). V o. z. se směna rozpadá na dva samostatné…

 • oběhové čerpadlo

  oběhové čerpadlo, čerpadlo přivádějící tekutině energii pro zajištění jejího nuceného oběhu v systému (otopném,…

 • oběhové fondy

  oběhové fondy, prostředky podniku fungující ve sféře oběhu a rovněž prostředky dodavatelských, odbytových organizací.…

 • oběhové mazání

  oběhové mazání, mazání, obvykle olejem obíhajícím v mazacím okruhu. Tvoří jej olejové potrubí k mazaným místům,…